Servicevoorwaarden

Laatste wijziging op 18 mei 2015. Vervangt de versie van 19 november 2014 volledig.

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK: Deze Overeenkomst van Servicevoorwaarden ("Overeenkomst") is een wettelijke overeenkomst tussen u ("U") en RealNetworks, Inc. ("RealNetworks") die Uw gebruik van de websites en diensten van RealNetworks ("Diensten") beheert, inclusief alle software, mobiele applicaties en gerelateerde documentatie ("Software").

Door te klikken op de knop "Akkoord", het vakje voor aanvaarden aan te vinken, de Diensten te installeren of te gebruiken stemt U in met de voorwaarden van de Overeenkomst. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST, KLIK DAN OP "ANNULEREN" EN INSTALLEER OF GEBRUIK DE DIENSTEN NIET. U bevestigt eveneens dat U minstens 18 jaar oud bent of een ontvoogde minderjarige, of dat u de toestemming van Uw ouders of voogd heeft, en dat U deze Overeenkomst volledig begrijpt. U bevestigt sowieso dat U ouder bent dan 13 jaar. Indien U jonger bent dan 13 jaar, is het niet toegelaten deze Diensten te gebruiken.

RealNetworks is een onderneming, gevestigd in de Staat Washington en U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst onder de wetgeving van de Staat Washington valt en berecht zal worden volgens Sectie 16 (zie verder). Voorts gaat U ermee akkoord dat de Diensten geacht worden zich uitsluitend in de Staat Washington te bevinden en dat de websites van de Diensten geacht worden passieve websites te zijn, die niet kunnen leiden tot een persoonlijke vervolging van RealNetworks in een andere staat dan Washington.

HET GEBRUIK DOOR REALNETWORKS VAN DE PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U VERSCHAFT AAN REALNETWORKS EN VAN DE GEBRUIKSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD, VALT ONDER HET REALNETWORKS-PRIVACYBELEID DAT TERUG TE VINDEN IS OP http://www.realnetworks.com/privacy-policy/nl/.

1. GEBRUIK VAN DIENSTEN.

1.1 Licentie. U heeft toegang tot en kunt gebruik maken van de Diensten waartoe U het recht heeft volgens deze Overeenkomst en de geldende wetgeving.

1.2 Aparte kosten. Voor Uw gebruik van de Diensten heeft U mogelijk een computer nodig of een ander apparaat met internetverbinding. U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten die te maken hebben met deze verbinding.

1.3 Simultane aanmeldingen. Voor Uw account zijn tot 25 simultane aanmeldingen toegelaten. RealNetworks kan het aantal toegelaten aanmeldingen wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan U.

1.4 Toegang tot Apparaten en externe Diensten. U geeft hierbij RealNetworks de toestemming om verbinding te maken met de computers en apparaten die U selecteert om de Diensten te ontvangen en om de instructies en instellingen die U geselecteerd heeft uit te voeren. U geeft hierbij eveneens RealNetworks de toestemming om verbinding te maken met accounts van derden die U selecteert om de instructies en instellingen die U geselecteerd heeft uit te voeren.

1.5 Betalende Diensten. Afhankelijk van het serviceniveau dat U selecteert, is het mogelijk dat Uw gebruik van de Diensten een vergoeding vereist. Uw gebruik van een betalende versie van de Diensten valt onder de abonnementssvoorwaarden die voorgesteld werden bij de aankoop ervan naast de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1.6 Gebruik van Externe Diensten. De Diensten kunnen U de mogelijkheid geven om verbinding te maken met externe websites, applicaties en diensten van derden teneinde Uw inhoud te delen of te uploaden. Uw gebruik van externe websites, applicaties en diensten vallen onder het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van die derde partijen.

2. UW INHOUD.

2.1 Uw Inhoud delen. Als gebruiker van de Diensten, kunt u er inhoud uploaden zoals foto’s, video’s, likes en reacties ("Inhoud"). Sommige Diensten bieden de mogelijkheid om Uw inhoud te delen met andere gebruikers en/of openbaar te delen. We screenen of controleren niet wat anderen met Uw inhoud doen. Na het delen kunnen anderen Uw inhoud gebruiken, kopiëren, wijzigen, doorsturen of publiek delen. U alleen bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het delen van Uw inhoud en het is Uw verantwoordelijkheid om te melden hoe Uw inhoud gebruikt mag worden.

2.2 Eigendom. U bezit alle eigendomsrechten van Uw inhoud. Wij eisen geen eigendomsrechten op van Uw inhoud. U bevestigt, verklaart en garandeert eveneens dat U de nodige licenties, rechten, goedkeuringen en toestemmingen hebt voor de Inhoud die U geüpload heeft op de Diensten of die U deelt van de Diensten.

2.3 Licentie voor Uw inhoud. Door Inhoud te uploaden op de Diensten, kent U RealNetworks een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie toe om Uw Inhoud te gebruiken, reproduceren, openbaar te vertonen, verdelen, wijzigen en openbaar te maken voor het U aanleveren van de Diensten en teneinde de acties te volbrengen die U uitgevoerd heeft. U kunt deze licentie op elke ogenblik intrekken door Uw Inhoud van de Dienst te verwijderen. Sommige kopieën van Uw verwijderde Inhoud kunnen evenwel nog enige tijd blijven hangen op onze servers als gevolg van ons regelmatig back-upproces.

2.4 Licentie voor Uw Feedback. U bent niet verplicht om RealNetworks ideeën, commentaren, voorstellen of andere feedback ("Feedback") te geven omtrent de Diensten. Mocht u RealNetworks echter toch Feedback geven, gaat U ermee akkoord dat dit vrijwillig is. U kent hierbij RealNetworks een volledig betaalde, permanente, onherroepbare, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie toe om Uw Feedback te gebruiken teneinde de producten, diensten en marketing van RealNetworks te ontwikkelen en te verbeteren en om de Feedback te reproduceren, openbaar te vertonen, te verdelen, te wijzigen en te gebruiken.

2.5 Toegang tot Uw Inhoud. RealNetworks heeft eveneens toegang tot Uw Inhoud voor de operationele werking van de Diensten. Deze acties zijn onder andere (maar niet gelimiteerd tot) het beantwoorden van Uw verzoeken tot ondersteuning, het detecteren, voorkomen of vaststellen van fraude, beveiligingsproblemen en onwettig gedrag, en de handhaving van deze Overeenkomst. RealNetworks respecteert uw privacy en Uw Inhoud is onderworpen aan het Privacybeleid van RealNetworks.

3. SOFTWARELICENTIE.

Indien wij U Software aanleveren die deel uitmaakt van de Diensten, kennen wij U een niet-exclusieve licentie toe om deze Software te installeren en te gebruiken volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief, maar niet uitsluitend, de beperkingen onder Punt 4.

4. UW GEDRAG.

U mag de Diensten niet misbruiken. U mag bijvoorbeeld niet:

 • De Diensten gebruiken om Inhoud te delen of te gebruiken die iemands intellectuele eigendomsrechten schendt, waaronder auteursrecht, morele rechten, handelsmerk, handelsopmaak, patent, beroepsgeheim, recht op privacy, publicatierecht of enig ander eigendomsrecht;
 • Inhoud delen die onwettig, belastend, beledigend, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, invasief voor andermans privacy of haatdragend is;
 • Een wet schenden die van toepassing is, inclusief de wetten uit Uw rechtsgebied inzake het gebruiksbeheer van gegenereerde inhoud;
 • Een andere gebruiker verstoren, verhinderen of belemmeren om onze Diensten te gebruiken (bijvoorbeeld door stalking, intimidatie of anderen te beledigen, door anderen op te stoken om geweld te plegen of schade te berokkenen aan minderjarigen);
 • De Diensten kopiëren, wijzigen, vertalen, hosten, doorverkopen of -verhuren, doorsturen, uit elkaar halen, decompileren, demonteren of afgeleide stukken maken;
 • De Diensten gebruiken voor commerciële, niet-persoonlijke doeleinden zoals het bewaren, doorsturen of verdelen van inhoud voor derden of voor het exploiteren van een commerciële applicatie of bewaardienst;
 • Toegang nemen of proberen te verkrijgen tot de Diensten via elke andere interface dan diegene die door RealNetworks voorzien of toegelaten is;
 • De toegangs- of gebruiksbeperkingen ontwijken die opgemaakt werden om bepaalde gebruiken van de Diensten te voorkomen;
 • De Diensten en opslagmogelijkheden misbruiken of anderzijds pogen om de Diensten te deactiveren, te beschadigen of te vernietigen;
 • Een product of dienst via de Diensten aanprijzen of ervoor reclame maken, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door RealNetworks;
 • Een valse persoonlijkheid of merknaam aannemen of uw relatie met een andere persoon/bedrijf onjuist voorstellen of anderen toelaten de Diensten te gebruiken met Uw accountinformatie;
 • Eigendomsrechten verwijderen; noch
 • De Diensten gebruiken in een poging om de technologische maatregelen te omzeilen die dienen om de toegang tot, of de rechten van een inhoudsbestand of ander werk beschermd door de auteursrechtenwet of ander rechtsgebied te controleren.

  Bij een dergelijk verboden gebruik wordt Uw licentie onmiddellijk beëindigd. Daarenboven hanteert RealNetworks een zero tolerance-beleid voor uitbuiting van kinderen. Indien RealNetworks dergelijke inhoud opmerkt, zal dit gerapporteerd worden aan de bevoegde autoriteiten.

  5. BEËINDIGING.

  De Overeenkomst blijft geldig tot op het ogenblik dat U of RealNetworks hem beëindigt. U kunt deze Overeenkomst op elk ogenblik beëindigen door uw abonnement, indien van toepassing, op te zeggen en de Software te verwijderen. RealNetworks kan de Diensten op elk ogenblik stopzetten indien u hierover vooraf verwittigd wordt. Voor bepaalde Diensten zal het terug te betalen bedrag berekend worden volgens de abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn. Uw rechten volgens deze Overeenkomst zullen automatisch beëindigd worden zonder voorafgaande verwittiging door RealNetworks indien U de Overeenkomst niet naleeft. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zult U het gebruik van de Diensten volledig stopzetten en alle kopieën, gedeeltelijke of volledige, van de Software vernietigen. U erkent dat RealNetworks Inhoud mag verwijderen die verbonden is aan opgezegde, ongebruikte gratis, of vervallen accounts zonder U hierover te verwittigen.

  6. BIJKOMENDE VOORWAARDEN.

  6.1 RealTimes. Indien U gebruik maakt van RealTimes, zijn ook de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing.

  (a) Door Inhoud te uploaden op RealTimes, geeft U RealNetworks de toestemming om toegang te nemen tot de metadata van Uw Inhoud, inclusief localisatiegegevens, en om automatische technologische methodes, zoals gezichtsherkenning en optische tekenherkenning, te gebruiken om Uw Inhoud te scannen met als enige doel RealTimes-Verhalen samen te stellen en deze Verhalen aan U voor te stellen.

  (b) Door de Inhoud van een andere gebruiker leuk te vinden reageren of erop te reageren, erkent U en gaat U ermee akkoord dat Uw reacties en likes niet privé zijn en dus gezien kunnen worden door andere gebruikers van deze dienst. Indien U niet wenst dat anderen uw likes en reacties te zien krijgen, raden wij U aan deze functie niet te gebruiken.

  (c) RealTimes biedt voorgeselecteerde en royaltyvrije audio ("voorgeselecteerde audio") aan en geeft U de toestemming deze te gebruiken in RealTimes-Verhalen. RealNetworks heeft een licentie voor die voorgeselecteerde audio bij de derden die eigenaar zijn van de auteursrechten. U mag deze voorgeselecteerde audio niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

  (d) RealTimes staat U eveneens toe andere audio in RealTimes-Verhalente verwerken dan de voorgeselecteerde audio die beschikbaar is gesteld door RealNetworks. In dat geval verklaart en garandeert U dat het toevoegen van dergelijke audio geen inbreuk maakt tegen rechten van derden en gaat U ermee akkoord dat RealNetworks volledig gevrijwaard blijft van eventuele schade als gevolg van het schenden van deze garantie.

  (e) Door de hashtag "#myrealtimes" toe te voegen aan Verhalen bij gebruik van de RealTimes-software en door het openbaar maken van dergelijke getagde video’s op sociale media, kent u RealNetworks een licentie toe om deze video’s te publiceren op zijn publieke websites en om deze te delen of opnieuw te plaatsen op sociale media.

  6.2 Selvie. Indien U gebruik maakt van de dienst Selvie, zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing.

  (a) Door de hashtag "#selvie" toe te voegen aan video’s die U creëert met de Selvie-applicatie en door dergelijk getagde video’s openbaar te maken op sociale media, kent u RealNetworks een licentie toe om deze video’s te publiceren op zijn publieke websites en om deze te delen of opnieuw te plaatsen op sociale media.

  7. TITEL.

  Titel, eigendom, rechten en intellectuele eigendomsrechten van de Diensten blijven bij RealNetworks. De Diensten zijn beschermd door de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten en de internationale verdragen hieromtrent.

  8. APP STORE.

  DE AANKOOP VAN SOFTWARE VIA EEN APP STORE IS EVENEENS ONDERWORPEN AAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DIE APP STORE. REALNETWORKS DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN ZAL OOK NIET AANSPRAKELIJK ZIJN BIJ EEN PROBLEEM INZAKE EEN TRANSACTIE VIA EEN APP STORE.

  9. GEEN GARANTIE.

  U ERKENT EN AANVAARDT EXPLICIET DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO INZAKE BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WORDEN DE DIENSTEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR",MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. REALNETWORKS WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE PRESTATIE VAN DE DIENSTEN, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN ONGESTOORD GEBRUIK EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN. REALNETWORKS STAAT ER NIET VOOR GARANT DAT U TEVREDEN ZULT ZIJN MET DE DIENSTEN OF SOFTWARE, DAT DE FUNCTIES DIE VERVAT ZIJN IN, UITGEVOERD WORDEN OF GELEVERD WORDEN DOOR DE DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE ONDERBROKEN WORDT OF FOUTLOOS IS, OF DAT FOUTEN IN DE DIENSTEN OF SOFTWARE AANGEPAST ZULLEN WORDEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE EN GEEN ENKEL ADVIES GEGEVEN DOOR REALNETWORKS OF EEN BEVOEGDE AFGEVAARDIGDE CREËERT EEN GARANTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VOOR DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK VOOR U NIET GELDEN.

  10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

  VOOR ZOVER TOEGSTAAN DOOR DE WET, ZAL REALNETWORKS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJKE SCHADE, OF ANDERE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE SCHADE OF WELKE GEVOLGSCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADEVERGOEDINGEN VOOR WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF WELKE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIEZEN DAN OOK, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF SOFTWARE, ONGEACHT DE DOORZAAK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE) EN DAT ZELFS ALS REALNETWORKS HEEFT AANGEGEVEN DAT DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK IS. IN SOMMIGE RECHTSGEBEIDEN ZIJN RESTRICTIES OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJKE SCHADE, INCIDENTIËLE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS VOOR U. In geen geval bedraagt de volledige aansprakelijkheid van RealNetworks voor al Uw schade (behalve in geval van persoonlijke schade indien vereist door de wetten van toepassing) meer dan vijftig dollar ($ 50,00). De voorgaande beperkingen zijn van toepassing zelfs wanneer de hierboven vermelde oplossing niet aan het wezenlijke doel voldoet.

  11. SCHADEVERGOEDING.

  De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met media, inhoud en inhoudscreërende hulpmiddelen met geldige licentie. U alleen bent verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhoud van derden die U gebruikt samen met de Diensten en het is Uw verantwoordelijkheid om na te gaan of er licenties van auteursrecht of andere vereist zijn voor Uw beoogd gebruik. Zo ja, is het eveneens Uw verantwoordelijkheid om dergelijke licenties te verkrijgen om gebruik te kunnen maken van dergelijke media en inhoud en/of om deze te creëren, comprimeren, converteren of downloaden. U gaat ermee akkoord om enkel die media en inhoud op te nemen, converteren, af te spelen en te downloaden waarvoor U de nodige copyrightlicenties of andere toestemmingen en/of goedkeuringen heeft. Voorts stemt U ermee in om RealNetworks, zijn bedienden, directeurs, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren van, vergoeden voor en verdedigen tegen verlies, schadevergoedingen, boetes, royalty’s, licentievergoedingen en/of kosten (inclusief vergoedingen en kosten van advocaten) die ontstaan door of betrekking hebben tot claims die volgen uit het feit dat U bepaalde media en inhoud (andere dan media en inhoud die voorzien wordt door RealNetworks) (i) heeft bekeken, gedownload, geüpload, bewaard, gecodeerd, gewijzigd, geconverteerd, gecomprimeerd, gekopieerd of overgedragen door behulp van de Diensten en daarbij de rechten van een andere partij of een bepaalde wet, of (ii) de voorwaarden van deze Overeenkomst schendend.

  12. GEEN TOEKENNING.

  Deze Overeenkomst is persoonlijk voor U en kan niet toegekend worden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van RealNetworks.

  13. TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

  Technische ondersteuning wordt gegeven via de website van RealNetworks voor technische ondersteuning: http://support.real.com/.

  14. UITVOER EN NALEVING VAN WETTEN.

  U mag RealTimes niet gebruiken of uitvoeren/opnieuw uitvoeren tenzij dit toegestaan is door de Amerikaanse wetgeving en de wetgeving uit het rechtsgebied waar RealTimes werd verkregen. In het bijzonder, doch niet uitsluitend, mag RealTimes niet uitgevoerd of opnieuw uitgevoerd worden (a) naar landen waartegen de V.S. een embargo hebben ingesteld (b) naar personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U bevestigt en verzekert dat U zich niet in een dergelijke land of op een dergelijke lijst bevindt. U bevestigt eveneens dat U RealTimes niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving in de Verenigde Staten.

  15. EINDGEBRUIKERS AMERIKAANSE OVERHEID.

  RealTimes en gerelateerde documentatie zijn "Commerciële Voorwerpen" zoals de term gedefinieerd wordt in 48 C.F.R. §2.101, inzake "Commerciële Computersoftware" en "Commerciële Computersoftwaredocumentatie," zoals gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, zoals van toepassing. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot 227.7202-4, voor zover van toepassing, worden de Commerciële Computersoftware en de Commerciële Computersoftwaredocumentatie erkend door de eindgebruikers van de Overheid van de V.S. (a) enkel als Commerciële Voorwerpen en (b) met alleen die rechten die op grond van de hierin vervatte voorwaarden aan alle andere eindgebruikers worden verleend.

  16. ARBITRAGE EN GESCHILLENBESLECHTING.

  KLIK HIER VOOR DE BEPALINGEN INZAKE ARBITRAGE EN GESCHILLENBESLECHTING, HIERBIJ INBEGREPEN ALS REFERENTIE. LEES DE BEPALINGEN AANDACHTIG. ZE BEPALEN DE MANIER WAAROP EEN CLAIM OF DISPUUT TUSSEN U EN REALNETWORKS OPGELOST ZAL WORDEN.

  17. MELDING VAN SCHENDING VAN AUTEURSRECHT.

  17.1 DMCA. RealNetworks respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat zijn gebruikers dit eveneens doen. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst gevonden kan worden op de website van het U.S. Copyright Office http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zal RealNetworks onmiddellijk reageren op kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht op voorwaarde dat deze worden ingediend in overeenstemming met deze paragraaf.

  17.2 Takedownverzoek. Indien U een auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om in naam van een auteursrechthebbende te handelen, en U gelooft dat uw werk geschonden wordt op onze Diensten, gelieve dan een schriftelijke Melding van Vermeende Inbreuk ("Melding"), die de onderstaande elementen bevat, via een brief of fax (niet via e-mail of telefoon) te sturen naar de contactpersoon van RealNetworks inzake auteursrecht, Cyrus Christenson.

  Via brief:

  Cyrus Christenson
  RealNetworks, Inc.
  1501 1st Avenue South
  Suite 600
  Seattle, Washington 98134

  Via Fax:

  (206) 674-2695
  T.a.v.: Cyrus Christenson

  17.3 Elementen in de melding.

  (a) Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U meent dat het geschonden werd, of wanneer meerdere auteursrechtelijk beschermde werken deel uitmaken van de Melding, kunt u een representatieve lijst opstellen van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u meent dat ze geschonden werden;

  (b) De URL van de link op de website of de exacte locatie waar het bewuste materiaal kan gevonden worden;

  (c) Uw volledige wettelijke naam, geassocieerd bedrijf (indien van toepassing), postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

  (d) Voeg een verklaring toe dat u een sterk vermoeden heeft dat het betrokken gebruik van het auteursrechtelijk beschermd materiaal niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht of zijn vertegenwoordiger, of bij wet;

  (e) Voeg een verklaring toe dat de informatie in de Melding nauwkeurig is en dat u, op straffe van meineed, de eigenaar van een exclusief recht bent dat vermeend geschonden werd, of de vertegenwoordiger bent van die eigenaar; en

  (f) Uw fysieke of elektronische handtekening.

  17.4 Bezwaarschrift. Indien u meent dat RealNetworks uw werk geblokkeerd of verwijderd heeft ten gevolge van een onterechte claim van inbreuk, stuur dan, op grond van de DMCA, een schriftelijk verzoek via brief of fax (niet via e-mail of telefoon), naar de contactpersoon inzake auteursrecht met de hierboven vermelde gegevens, dat de volgende elementen bevat:

  (a) Identificeer het materiaal dat verwijderd werd van de Diensten en de locatie binnen de Diensten waar het zich dit bevond alvorens het verwijderd werd;

  (b) Voeg een verklaring toe, op straffe van meineed, dat u een sterk vermoeden heeft dat de inhoud verwijderd of geblokkeerd werd ten gevolge van een fout of verkeerde identificatie van de inhoud die geleid heeft tot het verwijderen of blokkeren;

  (c) Geef uw volledige wettelijke naam, geassocieerd bedrijf (indien van toepassing), postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op;

  (d) Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank van het district waar u woont (of van Seattle, Washington indien u niet in de Verenigde Staten woont) en dat u de dagvaardingen aanvaardt van de persoon die de Melding gemaakt heeft op grond van de DMCA; en

  (e) Uw fysieke of elektronische handtekening.

  18. DIVERS.

  Deze Overeenkomst omvat de volledige en exclusieve overeenkomst tussen U en RealNetworks. RealNetworks kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen. Deze Overeenkomst kan niet door U gewijzigd worden, behalve via een brief die door U en door een erkende vertegenwoordiger van RealNetworks ondertekend werd. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om een bepaalde reden niet uitvoerbaar is, zal deze bepaling opgesplitst worden tot het noodzakelijke gedeelte waardoor deze wel uitvoerbaar wordt. Deze beslissing zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de bepaling onder andere omstandigheden, of op de andere bepalingen in alle omstandigheden. Deze Overeenkomst valt niet onder de VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, waarvan de toepassing hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

   

  Copyright © 2015 RealNetworks, Inc. 1501 1st Ave. South, Suite 600, Seattle, WA 98134 U.S.A.